ZTHlNz3B_400x400

サラトガ改→(カタパルト)→縞トガ(通常空母)←(コンバート)→黒トガ(夜間空母)
かな?